ریتنشن مارکتینگ (حفظ مشتری در بازاریابی دیجیتال)

ریـتـنـشـن (Retention)؛ من معادل مناسبی برای این مفهوم بازاریابی در زبان فارسی ندیده ام. معادلی که من آنرا گویای این مفهوم بدانم ماندگاری مشتری ست. ماندگاری مشتری، مجموعه فعالیت های بازاریابیست در جهت ِ: ایجاد تکرار خرید برای مشتریان جذب شده کاهش فاصله زمانی خریدها […]

ادامه ی مطلب